aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) (Konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-426/21

 spacer

Co łączy Chełmsko Śląskie z wrocławskim ratuszem? Jaką tajemnicę skrywa herb Chełmska Śląskiego? Jak miejscowość wyglądała kilka wieków temu? Gdzie w tym miasteczku można szukać elementów architektury włoskiej? Czym była kolej kiełbaskowa?

Lubawka Sanikom woda  ścieki, taryfa

pupPowiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców powiatu kamiennogórskiego do skorzystania z możliwości zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, refundacji kosztów utworzenia stanowiska pracy lub organizacji miejsca stażowego dla osób bezrobotnych.

Zapraszamy również osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy, możliwością odbycia stażu u pracodawcy, zdobyciem nowych kwalifikacji lub umiejętności poprzez ukończenie bezpłatnego szkolenia zawodowego lub podjęciem zatrudnienia w ramach bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia.

OGŁOSZENIE – działka budowlana Szarocin – I przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż   nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 08 września 2021 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

gmina Kamienna GóraUrząd Gminy Kamienna Góra organizuje tzw. „wystawkę” tj. zbiórkę następujących odpadów z terenu nieruchomości:

fot. UM Kamienna Góra

fot. UM Kamienna Góra

Kamienna GóraOd 1 lipca 2021 r na właścicieli i zarządców nieruchomości został nałożony nowy obowiązek. Muszą składać deklaracje w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA