aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

OGŁOSZENIE – działka budowlana Szarocin – I przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż   nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości :

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

 Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

brutto

 

1

 

 

 

25

 

 

 

0,1125

 

 

 

Szarocin

JG1K/00007083/3

(księga wieczysta wolna od wpisów              i obciążeń)

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 52/2021 z dnia 28.07.2021 r.

 

 

 

 

62 000,00 zł

           

            Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  odbędzie się w dniu 21 października 2021 r.  o godzinie  1400 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10  w Kamiennej Górze.

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości: 6 200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście  złotych i 00/100) na konto depozytowe Gminy Kamienna Góra  BANK SPÓŁDZIELCZY Kamienna Góra nr 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033 z dopiskiemWadium  na poczet zakupu działki nr 25, obręb Szarocin”  - najpóźniej do dnia  18 października 2021 r.

            Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Kamienna Góra.

            Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

            Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

            Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg   uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

            Wszelkich informacji na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra, tel. 75 610 62 78 lub na stronie internetowej : gminakamiennagora.pl – zakładka samorząd/nieruchomości/sprzedaż nieruchomości.

           

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń

  • Urzędu Gminy Kamienna Góra,
  • w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Szarocin
  • na stronie internetowej gminy : gminakamiennagora.pl
  • na stronie internetowej : powiatowa.info

REKLAMA