Drukuj

OGŁOSZENIE – działki Leszczyniec – III przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż dwóch  nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

 Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

brutto

 

1

132/8

0,5057

 

 

Leszczyniec

JG1K/00005198/1

(księga wieczysta wolna od wpisów              i obciążeń)

Zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna

zgodnie z decyzją 

 o warunkach zabudowy

nr 51/2014 z dnia 08.10.2014 r..

123 400,00 zł

2

132/11

0,1317

37 900,00 zł

           

            Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości  odbędą się w dniu 27 sierpnia 2021 r. w niżej wymienionych godzinach: 

1. dz. Nr 132/8 – godz. 1415,

2. dz. Nr 132/11 – godz. 1430

w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra (III piętro), Aleja Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości:
1.  dz. Nr 132/8 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100),

2. dz. Nr 132/11 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100),

na konto depozytowe Gminy Kamienna Góra  BANK SPÓŁDZIELCZY Kamienna Góra nr 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033 z dopiskiem Wadium  na poczet zakupu działki (wpisać odpowiedni nr działki) – obręb Leszczyniec”  - najpóźniej do dnia 24 sierpnia  2021 r.

            Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Kamienna Góra.

            Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

            Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

            Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg   uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

            Wszelkich informacji na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra, tel. 75 610 62 78 lub na stronie internetowej : gminakamiennagora.pl – zakładka samorząd/ nieruchomości/sprzedaż nieruchomości.

           

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń