aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

weterynariaPowiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie  Weterynarii w Kamiennej Górze

Stanowisko: Inspektor w zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: Kamienna Góra, ul. Wałbrzyska 2c

UWAGA. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej zostaną skierowane do odbycia służby przygotowawczej zakończonej egzaminem.

 • Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie średnie;
  • Kurs kadrowy lub kadrowo-płacowy;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Doświadczenie zawodowe w kadrach i administracji publicznej;
  • Biegła znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o Służbie Cywilnej i przepisów wykonawczych oraz z zakresu ochrony danych osobowych;
  • Obsługa urządzeń biurowych;
  • Biegła obsługa komputera (pakiet Office);
  • Aktualne prawo jazdy kat. B (czynne prowadzenie pojazdów).

 

 • Wymagania dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia o profilu administracja-kadry;
 • Doświadczenie w pracy w Służbie Cywilnej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność;
 • Komunikatywność.

Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kompleksowa obsługa spraw administracyjno-kadrowych jednostki;
 • prowadzenie spraw związanych z naborem do Służby Cywilnej oraz prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji pracowniczej w tym:
  • ewidencja i rozliczanie czasu pracy;
  • ewidencja urlopów,
  • ewidencja wyjść prywatnych pracowników;
  • ewidencja i sprawozdawczość szkoleń pracowników;
  • prowadzenie spraw związanych z BHP w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy;
 • prowadzenie spraw dotyczących zakładowej składnicy akt, współpraca w tym zakresie z archiwistą w celu prawidłowego zabezpieczenia wytworzonej dokumentacji;
 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym:
  • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz przesyłek za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej;
  • obsługa łączy telefonicznych Inspektoratu i strony internetowej;
  • przyjmowanie interesantów;
  • udzielanie informacji i kierowanie do właściwych komórek Inspektoratu;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą samochodów i podróży służbowych;
  • prowadzenie i rozliczanie kart drogowych;
  • rozliczanie podróży służbowych oraz ewidencja delegacji służbowych;
  • dbałość o terminowość ubezpieczeń komunikacyjnych;
  • dbałość o terminowość technicznych przeglądów okresowych;
  • planowanie oraz terminowa realizacja zaleceń dotyczących obsługi poszczególnych pojazdów (przeglądy eksploatacyjne pojazdów zgodnie z zaleceniami producenta);
  • dbałość o właściwy stan techniczny pojazdów poprzez przyjmowanie zgłoszeń ewentualnych awarii od pracowników i przekazywanie pojazdów do odpowiedniego serwisu;

Warunki na stanowisku pracy:

Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz  urządzenia biurowe ( praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie);urząd mieści się na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 2c;budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys (CV) i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie;
 • kopie dokumentu prawa jazdy kat. B;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • zgoda dla kandydatów na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie zatytułowanej: „Nabór na wolne stanowisko Inspektora w zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych” należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamiennej Górze, ul. Wałbrzyska 2c lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze, ul. Wałbrzyska 2c, 58-400 Kamienna Góra w terminie do dnia 15.06.2021 r.

W przypadku wysyłania dokumentów aplikacyjnych pocztą tradycyjną, liczy się data nadania (data stempla pocztowego).Wymagane dokumenty aplikacyjne można opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze z siedzibą: ul. Wałbrzyska 2c, 58-400 Kamienna Góra.

 

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu Pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie danych w celach rekrutacji.”

REKLAMA