Drukuj

OGŁOSZENIE - działki Przedwojów - I przetarg ustny

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zaso-bu nieruchomości :

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

 Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

brutto

 

1

 

 

 

432/15

 

 

 

0,1840

 

 

 

Przedwojów

JG1K/00007114/0

(księga wieczysta wolna od wpisów              i obciążeń)

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Uchwała Nr XXXVI/209/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Przedwojów)

 

 

 

117 900,00 złPrzetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 9.00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100) na konto depozytowe Gminy Ka-mienna Góra BANK SPÓŁDZIELCZY Kamienna Góra nr 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033 z dopiskiem ”Wadium na poczet zakupu działki nr 432/15, obręb Przedwojów” - najpóź-niej do dnia 23 września 2021 r.
Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Kamienna Góra.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej do-kumenty stwierdzające tożsamość.
Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wy-pis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wy-nosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończe-niu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wia-domości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.
Wszelkich informacji na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra, tel. 75 610 62 78 lub na stronie internetowej : gminakamiennagora.pl – zakładka samo-rząd/nieruchomości/sprzedaż nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
- Urzędu Gminy Kamienna Góra,
- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Przedwojów
- na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl
- na stronie internetowej : www.powiatowa.info